تعداد طبقات: 40 طبقه
تعداد واحدها: 566 واحد
مساحت کل زمین : 7200 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 125000 مترمربع
نوع اسکلت: فلزی
وزن اسکلت: 12000 تن

نمونه کارهای مشابه