تعداد طبقات: ۴۰ طبقه
تعداد واحدها: ۵۶۶ واحد
مساحت کل زمین : ۷۲۰۰ مترمربع
مساحت زیربنای کل: ۱۲۵۰۰۰ مترمربع
نوع اسکلت: فلزی
وزن اسکلت: ۱۲۰۰۰ تن

نمونه کارهای مشابه