گواهینامه ISO10004-2018

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه MIS

گواهینامهISO10006:2017 

گواهینامه ISO14001:2015

گواهینامه ISO45001:2018

گواهینامه ISO9001:2015

نشان برندبرتر کنفرانس نقش آفرینان انبوه سازی شهریور ۱۴۰۱

لوح‌تقدیر از نیروی هوایی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران

تندیس واحد منتخب برند صنعت دی ۱۴۰۰

تندیس کارآفرین برتر اشتغالزای کشور - بهمن ۱۳۹۹

تندیس کارآفرین برتر اشتغالزای کشور - مهر ۱۴۰۰

تندیس کارآفرین برتر اشتغالزای کشور - شهریور ۱۴۰۱

تندیس کارآفرین برتر اشتغالزای کشور اسفند۱۴۰۱