انواع فایل های مجاز : jpg, docx, doc, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 128 MB.