تعداد طبقات: 32 طبقه

تعداد واحدها: 560 واحد

مساحت کل زمین : 7000 مترمربع

مساحت زیربنای کل: 110000 مترمربع

نوع اسکلت: فلزی

وزن اسکلت: 11000 تن

نمونه کارهای مشابه