تعداد طبقات: ۳۲ طبقه

تعداد واحدها: ۵۶۰ واحد

مساحت کل زمین : ۷۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنای کل: ۱۱۰۰۰۰ مترمربع

نوع اسکلت: فلزی

وزن اسکلت: ۱۱۰۰۰ تن

نمونه کارهای مشابه