پروژه‌های اداری

پروژه های اداری

شرکت “آرین سازه” پروژه های اداری را بر اساس آخرین استاندارد های بین المللی و ملی انجام میدهد. این مجموعه کلیه پروژه های اداری را با توجه به عواملی همچون مسائل بهره برداری، ملاحظات معماری، درخواست های کارفرما، انجام آزمایشات خاک، مطالعات باد و زلزله و … در نرم افزار های پیشرفته مدلسازی کرده و سپس تحلیل و طراحی سازه را انجام میدهد.