کلیه ی شرکت ها و افراد توانمند به سرمایه گذاری می توانند از طریق کارگزاری های زیر اقدام به سرمایه گذاری کنند.