مساحت:۲۱ هزار متر مربع
تعداد واحد: ۱۵۰۰
تعداد طبقات: ۱۲ بلوک ۱۲ طبقه
کارفرما: آرین سازه
ناظر:
مشخصات کلی: در مرحله تجهیز کارگاه و خاک برداری جهت آغاز عملیات ساختمانی