هنرستان دوره

  • هنرستان دوره

اطلاعات کلی پروژه

  • مکان : سراب دوره
  • مساحت : ۳۶۰۰ متر مربع
  • کارفرما : اداره کل  نوسازی مدارس استان لرستان
  • نظارت : دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
  • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل

پروژه های انجام شده: