• مسکن مهر ازنا
 • اطلاعات کلی پروژه

  • مکان : ازنا – میدان طیاره
  • مساحت : ۱۹۷۰۰ متر مربع
  • کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
  • نظارت : دفتر فنی مدیریت مسکن و ساختمان لرستان
  • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل

پروژه های انجام شده: