اداره کل انتقال خون لرستان

  • اداره کل انتقال خون لرستان

اطلاعات کلی پروژه

  • مکان : خرم آباد – بلوار ۶۰ متری
  • مساحت : ۲۰۰۰۰ متر مربع
  • کارفرما : سازمان انتقال خون خرم آباد
  • نظارت : سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفتر فنی انتقال خون
  • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل

پروژه های انجام شده: